هواشناسی،آب وهواي بندربوشهر

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 12 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و غبار محلی و در بعد از ظهر رشد ابر و افزایش موقت ناپایداری های جوی

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 0:2  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 11 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی ومه صبحگاهی و در برخی نقاط در بعد از ظهر افزایش ابر و افزایش موقت ناپایداری های جوی جهت وزش باد متغیر غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۰۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و در بعضی ساعات به صورت لحظه ای در برخی نقاط تا ۳۶ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 0:10  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 10 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و غبار محلی با احتمال رگبار پراکنده در برخی نقاط و گاهی وزش باد لحظه ای

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم شهریور 1393ساعت 7:50  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر یکشنبه 9 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ومه صبحگاهی و در برخی نقاط احتمال رگبار پراکنده و گاهی وزش تند باد لحظه ای
جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در بعضی ساعات به صورت لحظه ای در برخی نقاط تا ۴۴ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 0:4  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه 8 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ومه صبحگاهی ودر برخی نقاط احتمال رگبار پراکنده و گاهی وزش باد جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در بعضی ساعات تا ۳۶ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 20:4  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 6 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و غبار محلی و در برخی نقاط مرتفع افزایش ابر و وزش باد و احتمال رعد و برق و بارش خفیف

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 0:28  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهارشنبه 5 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و غبار محلی
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم شهریور 1393ساعت 8:28  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر سه شنبه 4 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ومه صبحگاهی از اواخر وقت در برخی نقاط مرتفع استان همراه با افزایش ابر و افزایش باد و احتمال بارش خفیف و رعد و برق جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در بعضی ساعات تا ۳۸ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم شهریور 1393ساعت 0:27  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر دوشنبه 3 شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ومه صبحگاهی از اواخر وقت در برخی نقاط مرتفع استان همراه با افزایش اابر و افزایش باد و احتمال بارش خفیف و رعد و برق جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در بعضی ساعات تا ۳۶ کیلومتر در ساعت.ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم شهریور 1393ساعت 14:27  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر یکشنبه دوم شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و غبار محلی و در برخی نقاط مرتفع افزایش ابر و وزش باد و احتمال رعد و برق و بارش خفیف

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 0:57  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر شنبه اول شهریور ماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:آسمان آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی ومه صبحگاهی از اواخر وقت در برخی نقاط مرتفع استان همراه با افزایش اابر و افزایش باد و احتمال بارش خفیف و رعد و برق جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و در بعضی ساعات تا ۳۶ کیلومتر در ساعت. ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر.

+ نوشته شده در  شنبه یکم شهریور 1393ساعت 11:55  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر جمعه 31 مردادماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و غبار محلی و در برخی نقاط شمالی استان گاهی وزش باد

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 0:2  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر پنجشنبه 30 مردادماه 93

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr:  آسمان آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و از اواخر امشب در برخی نقاط شمالی استان همراه با افزایش باد و در برخی نقاط مرتفع  افزایش ابر و احتمال رعد و برق جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت امشب در شمال استان ۳۶-۱۰ و به طور لحظه ای تا ۴۴ ارتفاع موج دریا  ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر  و فردا در سواحل شمالی استان ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر .

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مرداد 1393ساعت 14:1  توسط ا  | 

هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندر بوشهر چهار شنبه 29 مردادماه 93

  هواشناسی و پیش بینی وضعیت جوی،آب و هواي بندربوشهر weatherbandare bushehr: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393ساعت 0:8  توسط ا  | 

مطالب قدیمی‌تر